Verschillende soorten transport

Verschillende soorten transport

Er zijn veel verschillende transport manieren. In dit artikel gaan we zo veel mogelijk van deze soorten behandelen. De vier bekendste soorten transport zijn natuurlijk: Binnenvaart, Spoorvervoer, Wegvervoer en luchtvervoer. Deze gaan wij behandelen samen met nog wat andere soorten transport. Dit zijn soorten als koerierdiensten en pijpleidingen.

Welke transportmogelijkheden zijn er?

We gaan het dus hebben over de transportmogelijkheden. We zullen er in dit artikel het hebben over 8 mogelijkheden. Het kan best zijn dat er een mist, maar dit zijn de 8 bekendste transportmogelijkheden. Voor de duidelijkheid hebben we ze hier voor u op volgorde neergezet.

  • Maritiem vervoer
  • Binnenvaart
  • Spoorvervoer
  • Wegvervoer
  • Koeriersdiensten
  • Intermodaal goederenvervoer
  • Luchtvervoer
  • Pijpleidingen

Maritiem vervoer

De scheepvaart is een essentiële schakel in de wereldwijde toeleveringsketen en het is een belangrijke sector voor de economie van de EU. Hoewel de scheepvaart in vergelijking minder vervuilend is dan andere vervoersmodaliteiten, maken technologische vooruitgang elders, de te grote afhankelijkheid van olie en een sterkere roep van de publieke opinie om niet alleen CO2-emissies te verlagen, maar ook vervuilende stoffen (SOX, NOX, stofdeeltjes) aan te pakken en de ecologische voetafdruk (ballastwater, afvalscheiding) te verkleinen duidelijk dat ook de scheepvaart niet stil kan blijven staan. Slimme en schone schepen, winnen op zee en een effectieve infrastructuur zijn nationale innovatiethema’s, die uitgewerkt worden in onder meer verduurzaming van vervoer over water, smart maintenance, zero emissies en autonoom varen. Het systeem en platform spelen niet alleen een rol bij het garanderen van veiligheid, beveiliging en duurzaamheid, maar staan ook centraal bij het creëren van één Europees maritiem gebied zonder grenzen: de Europese Maritieme vervoersruimte.

Binnenvaart

Een uitgebreide vloot van binnenvaartschepen vervoert uw goederen vanaf de Rotterdamse terminals via de Maas en de Rijn rechtstreeks naar de belangrijkste economische centra in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk. De Rijn- en binnenvaartsector zorgt vooral voor het vervoer van goederen van de Noordzeehavens over de binnenwateren Europa in en terug. Die is momenteel ‘goed’ voor zo’n 2,2 megaton CO2-uitstoot Eerder dit jaar tekenden vertegenwoordigers uit de binnenvaart en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) de Declaration of Nijmegen Daarin verklaarde de sector de komende jaren alles uit de kast te halen om sneller te vergroenen en in 2030 tenminste 20 procent minder CO2 uit te stoten. De binnenvaart in Nederland stoot jaarlijks 1,9 megaton CO2 uit en vervoert 49,4 miljoen tonkilometer aan goederen.

Voor containerbinnenvaartschepen die van of naar de haven van Rotterdam varen, hebben we de Barge Performance Monitor ontwikkeld. De binnenvaart is verantwoordelijk voor zo’n 50 procent van de aan- en afvoer van goederen tussen de Rotterdamse haven en bestemmingen in Europa. De flexibele en moderne vloot van duizenden kleine en grote binnenvaartschepen is breed inzetbaar en is in staat om droge en natte bulkgoederen, containers en projectlading te vervoeren.

Spoorvervoer

Het internationaal spoorvervoer van gevaarlijke goederen wordt geregeld door het RID. Wegwijs in het spoorvervoer van gevaarlijke goederen. PHS – Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft tot doel om ruimte op het spoor te creëren voor het groeiende personen- en goederenvervoer.

Bij het spoorvervoer moeten vervoerders voor vertrek van een trein wagenlijsten naar ProRail versturen. In dezelfde periode daalde het binnenlandse spoorvervoer van ruim 5,5 miljoen ton binnen Nederland vervoerde goederen in 2007, naar ruim 2,7 miljoen ton in 2017. In de brief internationaal spoorvervoer van 31 januari 2019 (Kamerstuk 29 984, nr. 813) heb ik u laten weten in gesprek te zijn met verschillende vervoerders over de mogelijkheid om de nachttrein te herintroduceren als aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor het vliegtuig.

Wegvervoer

Wegvervoer is de duurste transportmodus, maar ook de meest flexibele. We kunnen dus stellen dat wegvervoer de ruggengraat van onze economie vormt. Lees hier alles over de verschillende Europese dossiers met betrekking tot wegvervoer die relevant zijn voor Vlaanderen. Het beleid van de Europese Unie op vlak van wegvervoer is gericht op het bevorderen van een efficiënte, veilige en milieuvriendelijke mobiliteit. In grensoverschrijdend wegvervoer is het CMR-verdrag van toepassing. De voorschriften van deel 7 zijn geheel aangepast aan de specifieke omstandigheden van het wegvervoer.

Koeriersdiensten

Er zijn allerlei soorten koeriersdiensten: van het transport van goederen voor uw onderneming tot de dagelijkse bezorging van uw producten aan uw klanten. Als je een flexibele koeriersdienst zoekt die jouw goederen snel, betrouwbaar en veilig bezorgt op de juiste bestemming, zit je goed. Betrouwbare koeriers staan 7 dagen per week, 24 uur per dag voor u klaar: voor nationale koeriersdiensten, internationale koeriersdiensten en spoedkoeriersdiensten door heel Europa staat Quick Around garant. Koeriersdiensten verzorgen zendingen in Nederland en in de rest van Europa; van kleine pakketjes tot pallet-vervoer.

Intermodaal goederenvervoer

Intermodaal goederenvervoer is een vorm van multimodaal transport , waarbij goederen met meerdere vervoermiddelen (modaliteiten) worden getransporteerd, met als verschil dat de goederen niet afzonderlijk maar met behulp van een laadeenheid worden omgeladen. De triggers helpen ons de operatie efficiënter te maken en het vertrouwen van de klant in het spoorgoederenvervoer te vergroten.

Het opstellen en inbrengen van Nederlandse standpunten en bijdragen in de vergaderingen van de Werkgroep Verkeer en Vervoer van de Commissie van de EU, inzake goederenvervoer over de weg. Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van regelingen voor financiële bijdragen aan telematicaprojecten, die tot doel hebben de efficiency in het goederenvervoer te verhogen en die gecombineerd vervoer, binnenvaart of vervoer per spoor stimuleren. Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse standpunten en bijdragen in de vergaderingen van de organen van non-gouvernementele internationale organisaties, inzake goederenvervoer per spoor.

Luchtvervoer

Als het om luchtvracht transport gaat wilt u het liefst een partner die dit snel en betrouwbaar voor u kan verzorgen. Een stipte levering van goederen is vooral belangrijk bij en tijdens het transport van luchtvracht wereldwijd. Luchtvaartmaatschappijen verzorgen als regisseur uw gehele luchtvracht voor u. Dat betekent dat we uw goederen afhalen, ze vervoeren en uiteindelijk leveren.

Alleen zijn er wel structurele problemen in Europa: Luchtvaartmaatschappijen waren vaak eigendom van overheid Landen gaven vergunningen uit voor luchtvaartmaatschappijen waarvan de overheid zelf eigenaar of mede-eigenaar was Bilaterale akkoorden Er was regulering in een bepaald land en dit land sloot ook akkoorden met andere landen, maar het was één grote mengelmoes Internationale routes mochten enkel door één luchtvaartmaatschappij van elke land worden bediend Capaciteit was meestal 50/50 verdeeld tussen de luchtvaartmaatschappijen van de landen Inkomsten werden 50/50 verdeeld tussen de luchtvaartmaatschappijen = revenue sharing Er was ook sprake van cost sharing Prijzen werden door luchtvaartmaatschappijen bilateraal bepaald onder controle van overheden Luchtvaartmaatschappijen waren vaak ontvangers van subsidies Charter vluchten (non-scheduled) voor vakantievervoer werden door bilaterale akkoorden geregeld.

Pijpleidingen

Maar ook leidingen voor het transport voor gas, water, benzine/olie, andere bulkstoffen en afvalwater (riolering), drinkwater en kabels voor elektra. Bovendien is er al enige ervaring met het gebruik van kunststofleidingen bij het transport van olie, aardgas en waterstof. De haven van Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van ruim 1.500 kilometer pijpleidingen voor transport van natte bulk zoals ruwe olie, olieproducten, chemicaliën, en industriële gassen.

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen (bijvoorbeeld goederenvervoer), vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport), gassen (bijvoorbeeld aardgas), dieren (bijvoorbeeld veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport).

De ideale transportmodus

Dan is de grote vraag wat is nou de ideale transportmodus, welke vorm van transport is het handigst om te gebruiken? Dat ligt eigenlijk compleet aan de afstand. Is het een grote afstand dan kun je beter voor luchtvervoer kiezen, maar is het maar een paar km dan zijn koerierdiensten het beste. Het licht dus echt aan de afstand van jou bezorging. Wel zijn wij er achter gekomen dat pijpleidingen erg handig zijn aangezien ze direct in een lijn kunnen bezorgen, en ze dus geen omweg hoeven te nemen.

In een voorbeeld heeft de uitvinding betrekking op een waterglijbaan volgens de uitvinding, verder omvattend een of meer fixeerders voor het in transport modus in een in hoofdzaak vaste positie houden van de een of meer opvouwbare delen, bij voorkeur fixeerders die in transportmodus of gebruiksmodus tevens als bevestigingsmiddel fungeren.

Transportrisico’s

Binnen de gemeentes zijn vaak diverse risicobronnen aanwezig zoals bedrijven (Bevi en BRZO-inrichtingen), snelwegen en spoorwegen waarover transporten van gevaarlijke stoffen plaatsvinden en (ondergrondse) buisleidingen. In het Bevi en andere wet- en regelgeving zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. In principe zijn bedrijventerreinen het meest geschikte gebiedstype om Bevi-bedrijven en overige risicovolle bedrijven toe te laten vanwege de concentratie van bedrijfsmatige activiteiten en de verminderde aanwezigheid van kwetsbare objecten zoals woningen. Het beheersen van risico’s die het gevolg zijn van de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen noemen we externe veiligheid.

Meer inzicht verkrijgen in de interregionale risico’s op het gebied van transport gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Er zijn regels op het gebied van externe veiligheid voor de ruimtelijke inrichting rond wegen, waterwegen en spoorwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen.

Interessante links